logo

Výchovné poradenství

Školní poradenské zařízení

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232 Domažlice 

Školní rok 2021/2022

ŠPP poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016 ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovná poradkyně.

Poradenské služby škola poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům po předchozí domluvě.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pracovníci školských poradenských zařízení.

ŠPP se zaměřuje na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky s SVP
 • sledování a vyhodnocování účinnosti PO
 • oblast kariérového poradenství
 • začleňování žáků s odlišnými životními podmínkami
 • péči o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi
 • intervenci při problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů a vyhodnocení účinnosti preventivních programů
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování služeb se ŠPZ
 • realizaci Preventivního programu školy
 • spolupráci s oddělením sociální péče o děti
 • prevenci sociálně patologických jevů a v případě jejich výskytu se podílí na intervenci a následné péči
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikovým chováním a spolupráci s jejich zákonnými zástupci a učiteli 
 • zachycování signálů spojených se sociálně patologickými jevy –  

Pracovníci ŠPP : výchovná – kariérová poradkyně Mgr. Radmila Uzlíková

pracovník, provádějící poradenskou činnost v oblasti spec. pedagogiky – Mgr. Lucie Růžková Kubů

školní metodik prevence – Mgr. Vendula Seidlová

Konzultační hodiny: pro žáky: na základě domluvy pro zákonné zástupce: na základě domluvy kontakty: viz. www. novaskoladomazlice.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE:

 • koordinuje kariérové vzdělávání, poradenství a přijímací řízení, sleduje jeho úspěšnost
 • zajišťuje individuální poradenství k volbě povolání ve spolupráci s třídními učiteli • organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC aa s institucemi kariérové oblasti
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zachází s nimi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace apod.
 • organizačně zajišťuje svolané výchovné komise a vede písemné záznamy o uskutečněných výchovných komisích                                                                                                  
 • získává odborné zkušenosti
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí
 • upravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje poskytování vzdělávacích opatření u těchto žáků

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • metodicky vede učitele v oblasti prevence
 • řeší neomluvené a nevěrohodné absence (prvoplánově řeší třídní učitel, MP v případě projevů rizikového chování)
 • koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
 • získává odborné zkušenosti
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí
 • vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivců a tříd                                                                                                  
 • zúčastňuje se společně s výchovným poradcem individuální porady s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků

 

PRACOVNÍK PROVÁDĚJÍCÍ PORADENSKOU ČINNOST V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY:

 • podílí se na vytváření plánů pedagogické podpory nebo individuálních vzdělávacích plánů s pedagogy
 • vede konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení a chování zajišťuje speciální pomůcky a materiál

Prevence drogové závislosti:

www.odrogach.cz   portál internetové prevence  

www.drogovaporadna.cz     metodická pomůcka prevence

www.drogovyserver.cz     aktuality, odborné informace o problematice závislosti  

Instituce, které pomáhají:

Linka bezpečí 800 155 555

Policie ČR 158

Rodičovská linka 283 852 222

Tísňové volání z mobilního telefonu 112

PPP Domažlice 379 724 276

Středisko výchovné péče Domažlice 379 778 144

Člověk v tísni    www.clovekvtisni.cz/plzen, Lada Forstova-mobil. 608 226 713,       ladaforstova@clovekvtisni.cz

K- centrum, Plzeň 377 421 374, 377 220 325

Středisko drogových závislostí DROGASTOP, Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4, 120 00 Praha 2, tel. 224 913 074

Anima – občanské sdružení pro péči o rodiny závislých, Apolinářská 14a, 128 00 Praha 2, tel. 224 911 364, fax: 224 913 074, mobil: 723 338 815, www.kontakt@anima-os.cz.cz

Bezpečné chování na internetu

V dnešní době moderních technologií a elektronických prostředků se komunikace stále častěji odehrává ve virtuálním světě prostřednictvím sociálních sítí. S tímto nadužíváním internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí souvisí i možné riziko kyberšikany. Rodiče by neměli rizika kyberprostoru podcenit a v této oblasti se vzdělávat.

Odkaz na článek: http://www.policie.cz/clanek/pravidlabezpecnehochovaninainternetuakomunikacenasocialnichsitich.aspx

Odkaz na soubor ve formátu pdf: http://www.policie.cz/soubor/zdenapravidlabezpecnehochovaninainterneturodicepdf.aspx

Vycházející žáci

Užitečné odkazy
Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy
a další užitečné informace naleznete na těchto webových stránkách:

Dokumenty

Dokumenty pro rodiče.

NázevDatumKategoriePDFWord
Přijímací řízení – pokyny 2022-2304.01.2024Stáhnout
MŠMT – informace k přijímacímu řízení na SŠ04.01.2024Stáhnout
Jak zvládnout nervozitu z přijímaček04.01.2024Stáhnout
Vzor žádosti o nové rozhodnutí04.01.2024Stáhnout