logo

Škola

O škole

Charakteristika školy

Škola sestává ze součástí: 

Základní škola - úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě. 

Mateřská škola - s osmi třídami ve třech pracovištích o celkové kapacitě 206 dětí.

Školní družina - pro žáky 1. stupně s 6 odděleními.

Školní klub - pro žáky 1. a 2. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.

Školní jídelna - pouze výdejna stravy - obědy dovážíme ze ZŠ Komenského 17, nabízíme stejný výběr jídel i stejný komfort při jejich objednávce.

Areál školy je členěn do 5 pavilonů - I. stupeň + MŠ, II. stupeň, pavilon centrální funkce (kanceláře, sborovna II.st. atd.), tělocvičny a pavilon mimoškolní výchovy (I. stupeň, školní výdejna stravy, školní družina a v podnájmu učebny Základní školy praktické).

Uvnitř uzavřeného a oploceného areálu školy je víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem.

Uvnitř areálu jsou dále rozsáhlé travnaté plochy (více než 1000 m2 ), které jsou využívány při příznivém počasí k výuce praktických činností i jiných předmětů. Dále je zde situováno hřiště mateřské školy.

Kromě kmenových tříd škola dále disponuje celkem 5 specializovanými učebnami, 2 tělocvičnami a školní dílnou.

Naše škola se plně zaměřuje na podporu nejmodernějších metod výuky, a to jak po stránce metodické, tak i technické. Při výuce využíváme iPady, a to jak pro vyučující, tak i pro žáky, neboť tento styl výuky je jednak pro žáky velmi atraktivní, jednak napomáhá rozvoji jejich logického myšlení a schopnosti samostatně řešit problémy a také je velmi vhodný pro mezipředmětové vazby. 

Škola klade velký důraz na výuku Informatiky a komunikačních technologií. Tento předmět se na naší škole vyučuje od 3. do 9. ročníku. Naší snahou je dát žákům nejen základy, ale i širší rozhled v této problematice a tím je dobře připravit na jejich další studia nebo profesní život. Proto jsou součástí výuky i např. základy robotiky a programování, počítačová grafika, práce s multimédii, 3D konstrukce a tisk atd. Škola je pro tento úkol i velmi dobře materiálně vybavena (Ozoboti, 3D tiskárna,3D skener, iPady atd).

Máme nyní 2 plně vybavené počítačové učebny a ve všech specializovaných i kmenových třídách interaktivní tabule, případně další multimediální vybavení.

Každý školní rok mají žáci 6. ročníku možnost vybrat si do výuky jeden povinně volitelný předmět. Nabídka volitelných předmětů je variabilní a vychází především ze zájmu žáků a jejich rodičů. Mezi nejoblíbenější předměty patří např. Sportovní hry, Psaní všemi deseti, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka ...

Naše škola má velký zájem na tom, aby žáci i po skončení výuky smysluplně trávili svůj volný čas a mohli tak rozvíjet své zájmy a schopnosti. Z toho důvodu mají možnost navštěvovat zájmové útvary školního klubu. Také jejich nabídka je variabilní a přizpůsobuje se podle možností školy a zájmu žáků. Mezi nejoblíbenější zájmové útvary patří např. Sborový zpěv, Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Basketbal, Florbal, Deskové a logické hry, Pohybové aktivity, Multimediální výchova...

Základní a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška232, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gv5mkym, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zsmsgredomazlice@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Msgre B. Staška 232, Domažlice 344 01, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Msgre B. Staška 232, Domažlice 344 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz